Фестивал за творческо и хармонично общуване с природата.
Базисни текстове по семиотика от нейните създатели, в превод на български. Проект на катедрата по "История и теория на културата" към СУ "Св. Кл. Охридски".