Издателство. Награда "Хр. Ботев".
Ежегодна награда, присъждана на интелектуалци с принос за развитието на гражданското общество в България.