База данни с графична, документална, историческа и географска информация за недвижимите културни ценности на територията на Община Варна.
Представяне на института и на Националния регистър на недвижимите културни ценности, закони и други норми, новини за събития.