Списание за славянски езици, литератури и култури. Издание на Филологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Страница в помощ на студентите по Славянска филология в СУ "Св. Кл. Охридски".