Уикенд за съвременно изкуство във Варна - 2011.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Културен справочник.
Електронно издание за свободата на религията, съвестта и словото.
Фестивал по повод Трети май - Международен ден на свободата на словото.