Виртуален център за приобщаващо образование. Предоставя информация и ресурси за подкрепа на деца със специфични обучителни трудности.
Център за подпомогане успешното интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в общообразователна среда.