Проек за създаване на центрове за подготовка и преквалификация на учители за прилагане на изследователския подход при обучението по математика и природни науки.
Многоезичен речник на 23-те официални езика на Европейския съюз.
Онлайн книжарница и архив от публикации на европейските институции.
Изложби, филми, публични дебати върху проблеми, засягащи гражданите на Европейския съюз и тези извън границите му.
Програма на ЕС за подкрепа на аудивизуалните медии.