Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Академичен кръг по сравнително литературознание.