База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.