Подбрани връзки към текстове от славянските и западноевропейските литератури, към лингвистични текстове и към старобългарската и възрожденската литература.
Списание за славянски езици, литератури и култури. Издание на Филологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".