Професионален правен блог. Закрила на културното наследство. Културни права. Авторски права.
Блог на Емил А. Георгиев за правото и свободата на дигиталните технологии.
Обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ бр. 30, изм. доп. ДВ бр. 34, ДВ бр. 63/2006 г., , ДВ бр. 109/2007 г.