Блог на Емил А. Георгиев за правото и свободата на дигиталните технологии.
Професионален правен блог. Закрила на културното наследство. Културни права. Авторски права.
Документи, институции, ресурси.
Обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ бр. 30, изм. доп. ДВ бр. 34, ДВ бр. 63/2006 г., , ДВ бр. 109/2007 г.