Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.
Публикации и изследвания на проф. Рая Заимова в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Статии и материали в областта на човешките права, политиката, религията, културата, икономиката, етническите разлики на народите, населяващи двата региона.
Информация за института, структура, състав, периодични издания, научна продукция, научни форуми, онлайн база данни, изследвания.