Институт по балканистика с Център по тракология
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://balkanstudies.bg
   1. Посетено
   2. 1830
   1. Ключови думи
   2. БАН, тракология, история, езикознание, литературознание, балканистика, научни изследвания, научни институти, наука, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 16.09.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, наука, научни изследвания

Съвпадащи ключови думи
институции, история, научни институти

Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.

Съвпадащи ключови думи
институции, история, научни изследвания

Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.

Съвпадащи ключови думи
балканистика, институции, научни институти

Информация за института, структура, състав, периодични издания, научна продукция, научни форуми, онлайн база данни, изследвания.

Съвпадащи ключови думи
балканистика, езикознание, литературознание

Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.

Съвпадащи ключови думи
БАН, езикознание, институции

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
наука, научни изследвания

Съвпадащи ключови думи
история, научни изследвания

Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".

Съвпадащи ключови думи
история, наука

Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Списание за наука, природа, алтернативна медицина, древна история и неочакваното.
Информация за постиженията на личностите, променили хода на историята ни, както и за делата на видни наши съвременници.
Сайт за хората, с които нацията ни се съизмерва.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.

Съвпадащи ключови думи
институции, научни институти

Изследователска дейност, проекти, книжарница с най-нови авторски трудове и научни сборници.
Провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото.

Съвпадащи ключови думи
институции, научни изследвания

Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.

Съвпадащи ключови думи
институции, наука

Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Изследователски център към Шуменски университет. Изучава и изследва старобългарското наследство от IX-XI век.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.
Идеята на flow е да се развие и отвори нови комуникационни връзки, като образува мрежа между хората на изкуството и науката и по този начин да сближи страните от Дунавския регион.
История на съюза, биографии, библиотека с различни текстове и презентации, галерия снимки от изминали събития, публикации.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.

Съвпадащи ключови думи
институции, история

Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Институтът се занимава с изследвания на най-близката и съвременна история на България.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, история

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, институции

Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.

Съвпадащи ключови думи
балканистика, литературознание

Годишник за сравнително литературознание и балканистика.

Съвпадащи ключови думи
балканистика, история

Публикации и изследвания на проф. Рая Заимова в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха.
Руски, източноевропейски и евразийски център.

Съвпадащи ключови думи
балканистика, институции

Статии и материали в областта на човешките права, политиката, религията, културата, икономиката, етническите разлики на народите, населяващи двата региона.

Съвпадащи ключови думи
БАН, научни институти

Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.

Съвпадащи ключови думи
БАН, институции

Политика и стратегии, академични новини, проекти.
История и структура, изследователски проекти, издания.