Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.
Списание за публицистика и гражданска активност.
Сдружение за подпомагане и подобряване на достъпа до обществена информация на гражданите и разработване на политики за преодоляване на обществената неангажираност.
Школи и семинари за демократична просвета.
Насърчава, съдейства и подпомага развитието на националната идентичност и формулирането на съвременните цели и ценности на българското общество.
Зона за свободно споделени ресурси, опит и добри практики на младите хора в България.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.
Неправителствена женска организация. Култура, издания, литературни и детски конкурси, здравна просвета.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит.
Ежегодна награда, присъждана на интелектуалци с принос за развитието на гражданското общество в България.