Среднобългарски ръкопис от XIV в., съхраняван в университетската библиотека на гр. Гент, Белгия.
Репозиториум с описания на старобългарски ръкописи.
Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.