Разказва за България през XX век, използвайки намерени и дарени фотографии. Архивът се изгражда от и за своята публика.
База данни с графична, документална, историческа и географска информация за недвижимите културни ценности на територията на Община Варна.
Издание на Института по математика и информатика към БАН. Включва подбрани статии и доклади, представяни на конференциите по дигитализация на научното и културно наследство (DiPP).
Проект, целящ да се насърчат носителите на нематериалното културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство.
Онлайн достъп до културното и документално наследство на региона, съхранено в библиотеки, архиви и музеи.
Анотиран електронен каталог на културно-историческите паметници в област София-град.
Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство в интернет.
Представяне на института и на Националния регистър на недвижимите културни ценности, закони и други норми, новини за събития.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Консултира МС по въпросите на ЮНЕСКО и решава главните въпроси по селекцията на българските проекти в ЮНЕСКО.
За възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.