Обучителен център, в който децата се запознават с постиженията на изобразителното изкуство и културни традиции.
Детски музей и научен център. Интерактивни игри, които събуждат любопитството на децата към наука, комуникации и изкуства.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите с увреждания.
Подкрепя проекти за свободен софтуер, свободна култура, свободна наука, свободно споделяне на знания.
Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.