Независима професионална организация. Подпомага обмена на информация и контакти сред хора на изкуството и продуценти на филми по целия свят.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.
Организация за колективно управление на авторски и сродни права.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Представяне на организацията, новини, проекти, документи от научни и организационни форуми.
Организация, поддържаща българската национална идентичност в Украйна.
Независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Новини, публикации и нормативни документи.