Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.
Френски писател, етнограф, критик и есеист, автор на автобиографични творби, експериментатор.
Представя празници, вярвания, календар, обреди, елементи от материалната култура, социо-нормативна култура, етнографски групи, етно-религиозни общности, етнография на българската диаспора, фолклор.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания. Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.
Празници на етнографското и фолклорно наследство, организирани от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.
Обща информация, изложби, колекции, проекти, публикации, препратки.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".