Сайт, открояващ ценностите и стойностите в изкуството и в живота.
Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Списание за култура и свободна журналистика.
Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Проект, представящ поредица от пътешествия и срещи с европейските култури.
Свободно пространство за изкуство и култура.
Свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.