Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата.
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".
Портал по информатика, списание и онлайн библиотека с архив от много състезания.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Радиостанция за класическа музика.
Електронно издание за свободата на религията, съвестта и словото.
Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.
Информация за предстоящи конкурси и възможност за споделяне на впечатления от конкурси.