Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Американски славист. Образователни курсове по руски. Препратки към славистични ресурси.
Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.
Библиотека, онлайн издание "Balkan Rusistics", каталог на катедри и факултети, в които се изучава руски език.
Информация за институцията. Изследователски проекти, публикации.
Библиотека с текстове на известни български и чужди слависти, библиографии, старобългарски книжовни паметници, редки ръкописни и печатни издания.
Славянски езици и литератури, антропология, култура, езикознание.
Официален сайт на катедрата по славистика. Учебни материали, преводи, новини.
Страница в помощ на студентите по Славянска филология в СУ "Св. Кл. Охридски".