Онлайн списание в сферата на културните изследвания, на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ.
Списание на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Съдържание. Онлайн публикации на отделни текстове.
Онлайн издание за психология.
Издателски каталог, онлайн читалня. Сп. "Военноисторически сборник" (2003-...). Печатница.
Списание за психология.
Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.
Издание на Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" - БАН. Рубрика за езикова култура на Владко Мурдаров.
Месечно издание за съвременен дебат върху християнските ценности и културните процеси. Издател: фондация "Комунитас".
Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.
Електронно списание за услугите, ресурсите и технологиите в библиотечно-информационното пространство. Издание на НБУ - София.