Магистърска програма на Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".
Лекции по право.
Портал на висшето образование в България.
Институт за развитие и иновации на образованието и науката. Законопроекти, публикации, дискусии.
Докторантско училище и Кариерен център.
Информационен масив в помощ на докторантите: дисертационни трудове, новини, бюлетин, форум.