Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Изложение на чуждестранни университети в България.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Магистърска програма "Реторика" във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Обучава бакалаври и магистри в направленията: информатика и компютърни науки, комуникационни и компютърни мрежи и системи, архитектура и урбанистика, строителен инженер.
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Студентски портал.
Академично информационно издание на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски".