Обучава бакалаври и магистри в направленията: информатика и компютърни науки, комуникационни и компютърни мрежи и системи, архитектура и урбанистика, строителен инженер.
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Студентски портал.
Академично информационно издание на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски".
Магистърска програма на Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".
Лекции по право.