Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Списание на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Съдържание. Онлайн публикации на отделни текстове.
Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.