Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Фондацията изучава и популяризира творчеството на Е. Демирджиян (1951-2009). Подпомага млади художници и музиканти.
Фонд в подкрепа на студенти, изучаващи изобразителни изкуства и музика.
Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
Подпомага участието на млади музиканти в семинари, фестивали, конкурси, майсторски класове.
Насърчава, съдейства и подпомага академичната общност, инициативността на младите хора и развитието на науката и културата.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Инициира и подпомага осъществяване на проекти, свързани с възстановяване и опазване на националното културно-историческо наследство.