Фондацията създава инициативи, медийни и културни събития за подпомагане и интегриране на деца в нужда в обществото.
Подкрепя проекти за свободен софтуер, свободна култура, свободна наука, свободно споделяне на знания.
Фондация, работеща за утвърждаване ценностите на демократичното общество, свободата и човешките права. Съдейства за съхраняване на историческата памет за тоталитарните режими.
Фондацията подпомага литературата и изкуствата в Пловдив и България.
Насърчава, съдейства и подпомага развитието на националната идентичност и формулирането на съвременните цели и ценности на българското общество.
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Българска фотожурналистика - изложби, архив, юридическа информация, статии, посветени на история на фотографията.
Фондацията работи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото творчество.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.