Съхранява и популяризира българското фолклорно наследство.
Фондация, популяризираща българското изкуство.
Сдружение за популяризиране и подпомагане развитието на театралното и други видове изкуства.
Информация за фондацията и за нейната дейност по възстановяването на българските манастири като културни средища и средища за религиозен туризъм.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.
Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.