Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Неправителствена женска организация. Култура, издания, литературни и детски конкурси, здравна просвета.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Информация за дружеството, научни публикации от негови конференции и други текстове.