Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.